Aktualności

II edycji konkursu Wschodzący Innowatorzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

II edycji konkursu Wschodzący Innowatorzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych  województwa podkarpackiego do udziału w konkursie zorganizowanym przez Politechniczną sieć VIA CARPATIA.

Na Konkurs mogą być zgłaszane prace zespołowe bezpośrednio lub pośrednio związane z obszarem nauk inżynieryjno-technicznych. W skład zespołu mogą wchodzić co najwyżej 3 osoby, będące uczniami tej samej szkoły oraz pełnoletni opiekun, będący nauczycielem tej szkoły. W opisie zgłoszenia konkursowego należy opisać zespół, a także zamieścić krótki opis koncepcji planowanego rozwiązania problemu/zadania, ze wskazaniem danych przedsiębiorstwa, zgłaszającego zadanie praktyczne. Szkoła ponadpodstawowa, której uczniami są uczestnicy Konkursu, może również zaprosić do zgłoszenia zadań konkursowych przedsiębiorstwo spoza wykazu, pod warunkiem wyrażenia przez nie zgody na podpisanie umowy trójstronnej, ze szkołą i Organizatorem Konkursu.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach:

Etap I polega na przygotowaniu przez zespół uczestniczący w Konkursie prezentacji dotyczącej koncepcji rozwiązania wybranego zadania konkursowego i przesłaniu jej do Komisji konkursowej (wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym), w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy z zespołów może przesłać tylko jedną pracę konkursową.

Etap II polega na realizacji przez zespoły zadań konkursowych , wykorzystując wskazane laboratoria Politechniki Rzeszowskiej (udostępnione konwencji Smart Education). Na zakończenie Etapu II, w
terminie podanym w harmonogramie Konkursu, zespół przesyła Komisji Konkursowej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) szczegółowy opis rozwiązania zadania konkursowego, określonego według wzoru.

Etap III polega na zaprezentowaniu Komisji konkursowej przygotowanego przez zespół autorskiego rozwiązania zadania konkursowego na terenie Politechniki Rzeszowskiej, bądź on-line.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez Politechnikę Rzeszowską:

        * 2000 zł dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła I miejsce,
        * 1700 zł dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła II miejsce,
        * 1300 zł dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła III miejsce.

Termin składania prac w ramach I etapu konkursu upływa 10.01.2024 r.
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w II edycji konkursu Wschodzący Innowatorzy.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać na stronie Politechnicznej sieci Via Carpatia.