Kryteria naboru

Zgłoszenia do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Oceniana jest złożona dokumentacja oraz prezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej.   

Ocena zgłoszeń do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle podzielona jest na trzy etapy:  

1.  Ocena formalna złożonej dokumentacji.  

Etap nie punktowany, ale niezbędny do przejścia do dalszej oceny zgłoszenia.  Złożony wniosek analizuje się w oparciu o dwa kryteria: kompletność oraz poprawność (prawidłowość) złożonej dokumentacji. Na tym etapie istnieje możliwość poprawy i uzupełnienia wniosku.  

2.  Ocena merytoryczna złożonej dokumentacji.  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym etapie wynosi 70. Ocena opiera się o cztery kryteria:  

  • zgodność z ewidencjami i rejestrami centralnymi,
  • spójność złożonych dokumentów,
  • zgodność z grupą docelową, do której skierowana jest oferta Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle,
  • motywacja do skorzystania z oferty Inkubatora.  

3.  Ocena rozmowy kwalifikacyjnej.  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym etapie wynosi 30. Prezentacja Kandydata do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle oceniana jest w oparciu o trzy kryteria:

  • innowacyjność pomysłu na firmę,
  • potencjał przedsiębiorcy,
  • warunki rynkowe.  

Do inkubacji kwalifikuje się firma, która uzyskała co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.   

Pliki do pobrania: (pliki PDF, DOC, EXCEL)