Dla kogo?

Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle kieruje swoją ofertę w pierwszej kolejności do początkujących przedsiębiorców z branży informatycznej i telekomunikacyjnej.

Wspieramy również przedsiębiorców działających w obszarach związanych z inteligentną specjalizacją „jakość życia”, motoryzacja oraz lotnictwo i kosmonautyka doprecyzowanych w dokumentach strategicznych województwa podkarpackiego.

Inkubacją mogą być objęte tylko i wyłączenie podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w okresie do 24 miesięcy od daty rejestracji na terenie województwa podkarpackiego, będące mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, zatrudniającym mniej niż 10 osób w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  

Przy wyborze firm do inkubacji preferowane są podmioty:
  • działające w branży ICT,
  • współpracujące z sektorem badawczo-rozwojowym,
  • wykazujące się potencjałem innowacyjności,
  • na usługi których jest zapotrzebowanie innych firm zlokalizowanych w Inkubatorze. 
Kryteria naboru