Oferta

Oferta Inkubatora Przedsiębiorczości

Zakres usług świadczonych przez Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle obejmuje:

  • wsparcie infrastrukturalne, związane przede wszystkim z wynajmem powierzchni biurowej,
  • wsparcie doradczo-szkoleniowe w formie pakietu wysokiej jakości usług podstawowych i specjalistycznych, wspierających początkującego przedsiębiorcę.

1.

WSPARCIE INFRASTRUKTURALNE

1) Wynajem powierzchni biurowej

W Inkubatorze Przedsiębiorczości, zlokalizowanym w nowocześnie urządzonych wnętrzach kamienicy przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5, udostępniamy przedsiębiorcom komfortowe stanowiska biurowe wyposażone w wysokiej klasy połączenie internetowe. Łącze światłowodowe symetryczne zapewnia przedsiębiorcom z branży ICT pożądany komfort użytkowania - prędkości maksymalne w obie strony są identyczne (100/100 Mbit/s). Gwarantowana szybkość transferu pozwala na nieprzerwaną pracę urządzeń firmowych oraz szybkie wysyłanie i pobieranie dużej ilości danych o dużych rozmiarach. W cenie najmu znajduje się również pakiet profesjonalnego doradztwa w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Powierzchnia biurowa

2) Wsparcie techniczne na powierzchniach wspólnych

W Inkubatorze Przedsiębiorczości znajduje się w pełni wyposażona przestrzeń wspólna, czyli kompletne zaplecze biurowo-techniczne. Nowoczesne wnętrza są dogodnym miejscem do inspirujących rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy klientami Inkubatora.

- Wynajem sali szkoleniowej

Zlokalizowana na piętrze budynku, nowoczesna sala konferencyjna na 20 osób, przeznaczona jest do realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, doradczych oraz promocyjno-specjalistycznych. Jest również wykorzystywana przez inkubowane firmy do własnych celów biznesowych lub zarządczych, np. spotkań biznesowych, kooperacyjnych, spotkań wspólników. W cenie najmu każdy klient Inkubatora Przedsiębiorczości otrzymuje 4 godziny dostępu do sali konferencyjnej w skali miesiąca wraz z możliwością wykorzystania rzutnika multimedialnego oraz flipchartu.

- Udostępnienie urządzeń wielofunkcyjnych (drukarki, kserokopiarki, niszczarki)

Klienci Inkubatora nie muszą ponosić kosztów zakupu i serwisowania drukarki, niszczarki i skanera. Mogą korzystać z udostępnionych urządzeń wielofunkcyjnych. Oszczędzają również czas, potrzebny na utrzymywanie sprzętu w odpowiednim stanie technicznym.

3) Wsparcie reklamowe i promocyjne

Inkubowani przedsiębiorcy korzystają z reklamy na stronie internetowej Inkubatora. Mają możliwość zamieszczenia podstawowych informacji o swojej działalności, danych kontaktowych, logotypu i linku do swojej strony internetowej. Promując Inkubator, promujemy również Twoją firmę.

2.

USŁUGI PODSTAWOWE

Stałe doradztwo dotyczące podstawowych aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Klienci inkubatora korzystają z dedykowanego wsparcia i doradztwa przy zakładaniu i rozwoju działalności gospodarczej. Do dyspozycji przedsiębiorców jest dedykowany Opiekun Inkubatora, który czuwa nad prawidłowym procesem inkubacji. Nie tylko posiada szeroką wiedzę o przedsiębiorczości; cechuje go również zaangażowanie i chęć pomocy. Z nami bezstresowo przejdziesz przez proces budowania firmy. Naszym sukcesem jest Twój sukces.

Bieżące doradztwo dotyczące aspektów prawnych związanych z działalnością gospodarczą

Inkubowani przedsiębiorcy otrzymują bieżące, profesjonalne doradztwo prawne. Konsultacje z radcą prawnym, specjalizującym się w prawie gospodarczym i obsłudze przedsiębiorstw odbywają się w terminach ustalonych z Opiekunem Inkubatora.

Młody mężczyzna z laptopem
Bieżące doradztwo dot. aspektów związanych z informatyką

Doradztwo informatyczne obejmuje kwestie techniczno-sprzętowe oraz bieżące doradztwo w zakresie rozwoju oferty inkubowanych firm ze względu na wymagania rynkowe. Informatyk zatrudniony w inkubatorze przedsiębiorczości posiada długoletnie doświadczenie praktyczne z zakresu technologii informatycznych, w tym oprogramowania używanego przez firmy produkcyjne. Z początkującymi przedsiębiorcami chętnie dzieli się swoim bogatym know-how. Doradza przy konstruowaniu oferty i planowaniu rozwoju firmy, zarówno od strony technologicznej, jak i potrzeb potencjalnego obiorcy. Można z nim po prostu porozmawiać „jak informatyk z informatykiem” i przedyskutować pomysły na rozwój firmy. Jako swego rodzaju Mentor IT początkujących przedsiębiorców, nie tylko posiada doskonałe umiejętności, wiedzę i doświadczenie, ale jest także wnikliwym słuchaczem. Jego pasją jest coaching i doradztwo.

Księgowość i usługi rachunkowe wraz z bieżącym doradztwem

Inkubowane firmy otrzymują profesjonalne wsparcie doradcze z zakresu księgowości oraz pełną obsługę rachunkowo-księgową, dostosowaną do ich potrzeb. Usługa ta realizowana jest przez firmy zewnętrzne, na podstawie odrębnych umów. Klienci Inkubatora Przedsiębiorczości otrzymują dostęp do listy potencjalnych usługodawców wraz z podstawowymi informacjami na temat oferty, z której wybierają podmiot najlepiej spełniający ich potrzeby.

3.

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Specjalistyczne usługi doradcze są świadczone na rzecz inkubowanych przedsiębiorców przez starannie wyselekcjonowane firmy zewnętrzne. Ich cechą charakterystyczną jest profesjonalizm i wysoki standard świadczonych usług. Wszyscy usługodawcy są wpisani do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Wszystkie firmy posiadają certyfikat ISO 9001, gwarantujący zorientowanie na klienta i wysoką jakość świadczonych usług.

Doradztwo biznesowe związane z opracowywaniem analiz i długoterminowych strategii biznesowych, w tym biznesplanów

Zakres usługi ukierunkowany jest na wypracowanie kompleksowej strategii biznesowej, w tym biznesplanu, w ścisłej współpracy z przedsiębiorcą. Są to kluczowe narzędzia przydatne w zarządzaniu firmą i planowaniu jej rozwoju, w szczególności w jej początkowej fazie rozwoju. Jakość tych dokumentów bardzo często decyduje o powodzeniu lub porażce przedsięwzięcia biznesowego.

Infografika dotycząca rozwoju
Doradztwo z zakresu prowadzenia działań marketingowych, np. związanych z wdrażaniem i sprzedażą nowych produktów i usług oraz budowaniem wizerunku firmy na zewnątrz i do wewnątrz

Marketing jest nieodzowną częścią każdego biznesu. Właściwie zaplanowany i prowadzony przyczynia się do szybkiego rozwoju firmy, wspiera budowanie wizerunku oraz tworzenie relacji biznesowych. Zakres usługi ukierunkowany jest na wypracowanie optymalnego dla danego przedsiębiorcy zestawu działań marketingowych. W zależności od potrzeb i specyfiki inkubowanej firmy, może obejmować kompleksowy plan marketingowy, plan promocji lub tylko system identyfikacji wizualnej.

Pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia na rozwój firm

Zakres usługi ukierunkowany jest w pierwszej kolejności na doradztwo i wybór optymalnego dla danego przedsiębiorcy źródła wsparcia zewnętrznego. W dalszych krokach, przy ścisłej współpracy z przedsiębiorcą, tworzona jest kompleksowa dokumentacja, pozwalająca aplikować o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości. Dalsze wsparcie dla przedsiębiorcy może być świadczone na etapie realizacji projektu i obejmować m. in. kwestie rozliczenia dotacji.

Specjalistyczne doradztwo prawne np. dotyczące ochrony praw autorskich, własności patentowej i intelektualnej, ochrony własności intelektualnej

Zakres usługi obejmuje specjalistyczne doradztwo prawne, w szczególności z zakresu ochrony praw autorskich, własności patentowej i intelektualnej oraz ochrony własności intelektualnej. W zależności od potrzeb, może obejmować również inne kwestie, np. przygotowanie umów kontrahenckich, umów dotyczących rejestracji działalności gospodarczej, np. w formie spółki cywilnej, spółki z o.o., statutów.

Prowadzenie badań i opracowywanie analiz w obszarze zapotrzebowania na usługi i produkty innowacyjne

Zakres usługi obejmuje doradztwo na etapie początkowym, ukierunkowane na wybór optymalnych narzędzi i sposobów prowadzenia badań. W dalszej części realizowany jest właściwy etap badaczy z udziałem obiorców badań. Ostatni etap usługi obejmuje analizę materiału i przedstawienie wniosków końcowych w formie raportu. Wiedza pozyskana z badań pozwala przedsiębiorcom optymalniej planować rozwój firmy, w tym rozwój produktów, usług, sposobów komunikacji z klientami, itp.

Doradztwo naukowo-biznesowe dotyczące komercjalizacji i transferu technologii oraz wiedzy

Realizacja usługi polega w pierwszej kolejności na realizacji badań, mających na celu potwierdzenie „walorów użytkowych” produktu lub usługi, która jest fazie projektowej lub koncepcyjnej. W dalszej fazie realizacja usługi wymaga oceny ryzyka prawnego, uzyskania stosownych praw ochronnych (patent, wzór przemysłowy lub użytkowy), stworzenia solidnej struktury organizacyjnej (spółki lub holdingu spółek handlowych) oraz systemu umów licencyjnych z potencjalnymi inwestorami, producentami i dystrybutorami. Przedsiębiorca zyskuje wiedzę na temat potencjału innowacyjnego produktów i usług. Wiedza ta w pierwszym kroku pozwala ocenić potencjał produktu lub usługi w kontekście obioru na rynku. W dalszej fazie produktem jest kompleksowy plan wchodzenia produktu lub usługi na rynek. Rezultatem usługi może być dynamiczny rozwój przedsiębiorcy w oparciu o innowacyjne produkty i usługi.

Doradztwo specjalistyczne z zakresu informatyki oraz telekomunikacji, w tym programowania, kwestii technologicznych oraz współpracy w sektorze IT

Realizacja usługi polega na przekazywaniu specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania, kwestii technologicznych, współpracy w sektorze IT. Usługa może być świadczona na miejscu, w inkubatorze lub w sposób zdalny czy też stacjonarny w innych miejscach. Obejmować może indywidualne doradztwo, jak również specjalistyczne kursy, np. nauki języka programowania, tworzone pod potrzeby rynku oraz inkubowanych przedsiębiorstw. Dzięki usłudze inkubowane firmy zwiększą swoje zdolności sprzedaży świadczonych usług oraz możliwości tworzenia nowych produktów i usług. Przyczyni się to do uzyskania stabilności inkubowanych przedsiębiorstw.

Cennik